วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

นาโนจุลินทรีย์ชีวภาพ โดย ดร.จรูญเกียรติ ภัทรมนตรีสิน


จรูญเกียรติ ภัทรมนตรีสิน
ผู้คิดค้นสูตร นาโนจุลินทรีย์

          จากการค้นคว้าวิจัยของ ดร.จรูญเกียรติ  ภัทรมนตรีสิน  และทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศไทยที่มีประสบการณ์ด้านจุลินทรีย์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม  ทำการคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพสูงในการเป็นอาหารให้แก่พืชและเป็นห่วงโซ่อาหารแก่ดิน  โดยขนาดตัวเซลล์จุลินทรีย์ที่เล็กกว่าเม็ดเลือดแดง  ซึ่งสามารถดูดซึมเข้าระบบท่อน้ำ  ท่ออาหารได้มากกว่า 5,000 หน่วย  อย่างง่าย  และสามารถขยายพันธุ์จาก 100 ตัวเป็น 1 ล้าน  – 100 ล้านตัวในดินได้  ทำให้สามารถเพิ่มสารอาหารและแร่ธาตุแก่พืชได้อย่างครบถ้วนตามทฤษฎีจุลินทรีย์เป็นอาหารแก่พืช ต้นไม้ในป่าโดยไม่มีใครไปใส่ปุ๋ยเคมี NPK ให้เลย   ต้นไม้ในป่าเจริญเติบโตและอายุยืนกว่าต้นไม้พืชผักผลผลิตทางเกษตรที่ใช้ปุ๋ยเคมีกันอย่างทุกวันนี้   นอกจากนี้ยังมีจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่สามารถปกป้องโรค (Protection)  การระบาดของแมลง  ตัดวงจรชีวิตของเชื้อโรค  โรคโคนเน่า  เพลี้ยแป้ง  เพลี้ยกระโดด และหอยเชอรี่ ได้อย่างมีประสิทธิผล 


          ดร.จรูญเกียรติ  ภัทรมนตรีสิน  ได้นำจุลินทรีย์จากดินในป่าที่อุดมสมบูรณ์ในเขตร้อนชื้น
(Tropical countries)  จากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม มาเลเซีย รวมทั้งประเทศไทย  มาคัดเลือกเฉพาะจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีๆ แข็งแรง และมีประโยชน์ต่อพืช  ปัจจุบันมีมากกว่า 250 สายพันธุ์  ใช้วิธีการเพาะเลี้ยงในถังเพาะเชื้อ (Fermenter)  และสร้างความสมบูรณ์ด้วยอาหารที่ดีคือโมลาส และเป็นวัยรุ่นพร้อมที่จะขยายพันธุ์ได้ทันที ดังนั้น นาโนจุลินทรีย์ที่ผลิตขึ้นด้วยนวัตกรรมใหม่ (advanced biotechnology)  นี้จึงมีคุณภาพและความเข้มข้นสูง (high quality and high quantity)  เมื่อนำไปใช้จึงเห็นผลได้ในเวลาอันสั้น  แต่ทั้งนี้ต้องประยุกต์ใช้ให้ถูกวิธีตามคำแนะนำด้วย  และผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ก็จะเป็นเกษตรอินทรีย์สุขภาพ (health organic products) ที่เหนือกว่าผลิตผลทางการเกษตรโดยทั่วไป





ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น